وقتی سر سفره صبحانه مامانت بهت میگه قوز نکن😍🤣🤣 صاف بشین....ااااا #