تفاوت نگاه به اتفاقاتی که بر ما در این دنیا می گذرد برای یک زندگی بهتر خیلی مهم است در این کلیپ این نوع نگاه را در قهرمان مسابقات تنیس می بینیم.