کارتون طنز و جالب شکرستان در این قسمت به سراغ کسی رفته که در هنگام عطسه و سرفه نکات بهداشتی را رعایت نمیکند!