وقتی سکوت برخی از کشورهای مسلمان درباره کاریکاتور توهین آمیز رو می بینم یاد این حرف ابوسفیان می افتم پس شرفت کجا رفته ابوسفیان شرف؟ شرف من بر پشت شترها مه #