وقتی سکوت برخی از رجال کشورهای مسلمان درباره کاریکاتور توهین آمیز رو میبینم یاد این قسمت از فیلم می افتم شرف؟ شرف من بر پشت شترها مه #