ماه فرو ماند از جمال محمد/ سرو نباشد به اعتدال محمد سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی/ عشق محمد بس است و آل محمد محمد از قلب ها وارد میشه نه از این دیوارها . و این پیروزی جاودانه است.. #