با شعر و شعار مملکت درست می شود؟ تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج سمنان