آیا ویروس کرونا در هوای گرم و مرطوب از بین می رود؟، آیا هوای سرد و بارش برف قاتل ویروس کروناست؟، آیا نوشیدن الکل از ابتلا به بیماری کویید 19 جلوگیری می کند؟ ...