آقای هاشمی مسئول شورای شهران تهران درباره مسایل کیفی اجرایی صحبت می کنند که چطور یک مدیر می تواند حقوق 7 تومنی به نجومی یعنی تا 18 میلیون افزایش دهد.