در اقدامی مردم در اردن مردم با فشار بر فروشگاه ها مدیران آنها را مجبور کردند تا محصولات فرانسوی را از قفسه ها حذف کنند این اقدام پیرو حمایت رییس جمهور فرانسه مکرون از اهانت کنندگان به ساحت حضرت رسول صل الله علیه و آله صورت می پذیرد.