آراء مردمی چه اثری در انتخابات آمریکا دارد؟ آرای الکترال چگونه عمل می کنند؟در این ویدیو توضیح داده می‌شود که چرا سیستم آراء الکترال در آمریکا وجود دارد؟ تعداد آراء الکترال برای هر ایالت چگونه محاسبه می شود؟ با وجود آرای الکترال ، تاثیر آراء مردمی در انتخابات آمریکا چگونه است؟