رپر آمریکایی: وقتی از اینجا بروم، دوباره به کشوری برمی گردم که با من مثل یک سگ برخورد می‌شود.