و به دنبال هر سختی آسونیه مطمئن باش گوینده :مینا مهدوی