تمام سعی پیامبر این بود که به هیچ وجه از مردم خودش رو جدا نکنه