رعیت این سلطانم گدای این دربارم/ محاله چشم از دست امام رضا بردارم/ محاله خالی باشه دستم تا امام رضا رو دارم/ به فدای دست کریمت به فدای لطف زیادت ... سینه زنی شور شهادت امام رضا علیه السلام با نوای محمود کریمی.