کلیپ استوری مناسب اینستا و وضعیت واتساپ ویژه بازگشت شهدای خان طومان . تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج یزد .