تصاویر و نام های مبارک هشت شهید تفحص شده ی کربلای خان طومان، کاری از مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج لرستان .