از آن روز، بعداز دیدن این شیعیان خالص به این فکر میکنـــم که حضـرت امام (ره) ٣٠ روز قبــل از ایـنـکه چشمانشون رو بــر این دنیــا ببندنــد در نامه ای بــه مسئولین جمهوری اسلامی گـوش زدکردند مسئولیت اصــلی ایـــن انقلاب زمینــه سازی حکومت جهانــی حضرت صــاحــب (عج) است اما چــه کردند و چــه میکنند راســت وچـپ ،گراها و ناگراها و چه ظرفیت های بزرگـی برای مکتب تشیع در ایــن بازی هــای سیاسی داره با بی توجهی از بین میره دست دلسوزان رومیبوسم وازخدامیخواهم ماروجزوغافلین قرارندهد