محمد اسماعیل محمدی می گوید بعد از دستور رهبری در سال 93 خیلی از قوانین در رابطه با جمعیت اصلاح شد و قوانین گذشته حیات کشور را هدف گرفته بود...