به نظرتان در این شرایط سهام شناور بیشتر باشد بهتر است یا کمتر؟