پذیرانی اربعین سال گذشته از زوار ایرانی همه مسلمانیم.......همه برادریم #حب_الحسین_یجمعنا