گل اول پرسپولیس به النصر توسط عبدی در دقیقه 42 - شلیکککککک به قلب سعودیییییی گل تساوی پرسپولیس