در کلیپ تحلیل سیاسی که به وضعیت امریکا و سیاست های آن می پردازد توسط دکتر امیرعلی ابوالفتح به این سوال پاسخ داده می شود که اگر ترامپ بمیرد چه می شود؟