الا نگار آشنا شب غمم سحر نما/ مرا به نوکری خود. شها تو مفتخر نما/ ای گل وفا حسین معدن سخا حسین/ می کُشی مرا حسین/ تجلّی ولایتی سرشته با دل منی/ تمام هستیم ... چند روز دیگه تا اربعین نمونده، مگه میشه امسال مردم عَلَم به دست نیان.. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج البرز .