سردار نقدی در برنامه بدون توقف به سوالات جوانان در مورد سپاه پاسخ می دهد .