برداشت ما از اصل امامت غلط است، ائمه ما (سلام‌الله) باید تسلیمشان بود نه اینکه فقط از آنها حاجت بخواهیم.