شهید آوینی: امروز امت بزرگ ما اهل ولایتند، آنان گوش اطاعت به فرمان اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم سپرده اند ... تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج سمنان .