ما احتیاج به دو پیمانه انگور سیاه یک پیمانه دانه انار و یک پیمانه شاه توت که داخل مخلوط کن ریخته و پس از آن صاف کرده و مایع را داخل لیوان دارای یخ ریخته و میل می نمایید.