پایه 7 متوسطه ( شبکه امید) عربی - درس اول / ۲۹ شهریور