یکی از ویژگی‌ها در کسب و کار سالم؛ تغییر مقررات کاملا قابل پیش‌بینی است و تولید کننده با بخشنامه‌های ناگهانی غافلگیر نمی‌شود.