پس حول حالنا الی احسن الحال !!! با وقار می آید ...!