در یکی از قسمت‌های برنامه کارآفرینی میدون شبکه سه چند کودک به جای داروان بازی کردند که صحنه‌هایی زیبا و طنز را ساخت ذ