کلیپی از مشاجره لفظی خبرنگار آمریکایی با یکی از اعضای گروهک منافقین درباره ماهیت تروریستی این سازمان .