پایه یازدهم متوسطه (شبکه چهار) جغرافیا ۲ ادبیات و علوم انسانی / ۲۴ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران