ابوطالب حسینی در تیپ یک برنامه نویس فوق حرفه ای روز این عزیزان را تبریک می گوید