پایه 10 متوسطه عربی ،زبان قرآن / ۱۷ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش