پایه 8 متوسطه ؛ عربی / ۱۵ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش