برنامه ابیس درواقع برنامه ای کوچک اما با قدرت برنامه های بزرگ ادیت عکس است در این کلیپ قدرت ابزار آن را می بینید