بدون تعارف با امیر بسیجی ارتش قهرمان، فرماندهی کل قوا کمتر از نقطه زنی اهداف نظامی را نپذیرفتند: فدایی ملت هستیم. ارتش و سپاه یک روح در دو جسم هستند. پخش شده از خبر 2030 شبکه دو سیما.