این مداح زبان پارسی نمی داند و از شدت علاقه به انقلاب نوحه ی خوانده شده حاج میثم مطیعی را بازخوانی می کند، با اسم رهبرم از جانم بگذرم ، در راه این حرم، یا حیدر گویم و شمشیری جویم و لرزه اندازم بر وجود کفار...