به همین منوال پیش برود مستبدین و مستبدانی خواهند بر ما و بر همه ی ما مسلط شوند... همون طوری که در تاریخ گذشته مان بوده است و در تمامِ ادوارِ تاریخی، دیگر رحم به صغیر و کبیرِ ما نخواهند کرد. دین را به استخدام می گیرد، شرف و انسانیت را به استخدام خود می گیرد، دروغ می گوید، فریب می دهد، خدا را شاهد می گیرد که من دلسوزترینِ مردم در حقِ شما ملتم و خدا را شاهد می گیرد که من می خوام این مملکتو نجات بدم!