تدریس درس اول با موضوع سایه ها از کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی برای کلاس اولی های عزیز پخش شده در مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما توسط خانم چوپانی