چه شبی می‌گذرد در دل پنهان تنور/ سر خورشید شده گرمی دکان تنور/ این چه نوری است؟ تنور از نفسش روشن شد/ این چه داغی است که آتش زده بر جان تنور؟ ... روضه خوانی با نوای مرحوم شیخ احمد کافی .