استاد حسین الهی قمشه‌ای درباره اندیشه انسان می‌گوید: دکارت و مولانا یک حرف را می‌زنند که ذات حقیقت تو، اندیشه توست. عقل را به معجزه عشق تبدیل کنیم. اندیشه جوهر ذات ماست. مولانا می‌گوید «ای برادر تو همان اندیشه‌ای/ ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای / گر گلست اندیشه تو گلشنی / ور بود خاری تو هیمپه گلخنی». به هر چیزی که فکر کنی، همانی. در دل کینه نداشته باشید که خار است. آدم باید با لبخند و حضور و حرف‌هایش گل پخش کند. به خدا، عشق و ابدیت فکر کنید چون اندیشه توست و آن می‌شوی.