برنامه کودک ایرانی « ببعی» پخش شده از شبکه پویا، این قسمت « کیک اجازه »