گل گل وا میشه در دبستان، یه باغ پر گل میشه هر دبستان، مثل بچه دانش آموز، یاد میگیره حرفای تازه، معلما مثل یه باغبونن، که خیلی خیلی مهربون ... اتل متل مدرسه جای کلاس و درسه، هر کی که تنبل باشه از مدرسه میترسه.