این مجلس مردمی می‌تواند به فکر محرومین باشد... به بهانه حضور رئیس مجلس دکتر قالیباف به خوزستان. تهیه شده در مرکز متنا-سازمان فضای مجازی بسیج استان سمنان