بهتره نگیم خطا .. شاید برای ما ونسل حاضر کج تابی سخنان قدمایی مثل این فیلم شهید بهشتی اینجا باشه که گاهی آزمون و آزمودن خدا رو درمورد خودمون تفسیر به ستم به خودمون می کنیم!!! اینو از این جهت میگم چون خودمن زمانی باورم این بود که می بایست در مقابل ظلمی که به خودم شده بود عکس العمل نشون بدم .. و گذر زمان خلافش رو بهم ثابت کرد ..!!! به عبارتی این درست که هیچ کس ولو یکه و تنها نباید درمورد ستم بی تفاوت باشه و امر به قیام شده!.. اما درمقابل جملاتی از قرآن که وقتی می گه : بی اذن رب برگی از درخت جدا نمیشه .. و مرگ و زندگی و لحظه لحظه عمر انسان امتحان و آزموده شدن برای سیرمراحل رشد خودش ازطرف خداست ... پس بازهم بهتره بگیم بی اذن او حتی یه پشه نمیتونه به ما آسیبی بزنه ! .. و بهتره نسل ما هوشمندانه تر به مفهوم ستم به خودش نگاه کنه .. چرا که به همون نسبت که آدمی وقتی ظلمی در حق کسی میبینه و فارغ از منافع شخصی ملزم به قیام هست و این قیام آزمونی برای سنجش عکس المعل شخص دربرابر ستمه.. پس بازهم به فرموده که زیبا میگه : به نفس خودم ظلم کردم (!) ستم از طرف کسی غیر از خود آدم به خودش انجام نمیشه ..!! مگر برای سنجش دربرابر صبر و تحمل در برابر خشم !!! که مشخص بشه تا چه حد بالاتر اومده و تا چه حد به بلوغ نزدیک تر شده!!! و باز از جنبه ای دیگه به این دلیل مفصل توضیح میدم که اگه جایی نسل ما یا جوونتر ها فرض مثال یه احساس مظلوم واقع شدنی بهشون دست داد که فکر میکنیم ازسمت جامعه یا نزدیکان یانمیدونم حتی پدرومادر بهمون شده ولو با همه جوانب که حق هم داشته باشیم و همه چیز موافق نگاه ما و مدارک ثابت کنه بهمون عمدا یا سهوا ظلمی شده... بازهم خیلی سریع نسبت به این احساس عکس العمل نشون ندیم.. چون با کمی تامل و تفکر درمورد تمیز دادن ستم و ظلم با آزمایش و آزموده شدن گمون نکنم اتفاق بدی رخ بده ..!! و شاید شاید شاید با این ترمز دستی یه کم در قضاوت هامون نسبت به خودمون بهتر بتونیم به چیزای دیگه ای فراتر از خودمون حتی فکر کنیم!! انسان دربرابر ظلم وستم به غیر خودش و به دیگری و دیگران بدون لحظه ای تامل امر به قیام شده ... ولی درحق خودش امر به تفکر و تامل شده!!! و چه زیبا میگه : قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي..!!!