مقتل خوانی شیخ بدرالدین المشاری از علمای عربستان سعودی .