روایتی مصور از فرات تا خیمه... کارگردان: سازمان فضای مجازی سراج، صد بار اگر علقمه را فتح کنم/ هر بار دوباره تشنه‌ بر می‌گردم.